Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Yeni Tebliğ 23 Şubat 2023’de Yayımlandı. Eski Tebliğ’de Neler Vardı?

Resmi Gazete’nin 23.02.2023 tarihli nüshasında yeni KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ yayımlanmıştır. 18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan (Mülga) Tebliğ, yeni Tebliğ (2023/1) ile kolaylıkla mukayese yapılması amacıyla aşağıda belirtilmiştir.

KlYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (Mülga)(TEBLİĞ NO: 2006/1)

Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (l) Borsada işlem görecek kıymetli madenlerin standartları ile ürünleri Borsada işlem görecek kıymetli maden rafinerilerinin belirlenmesine ilişkin esaslar bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenmiştir.

Dayanak

             MADDE 2 – (l) 11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 2 ve 7 nci maddeleri ile 3 Nisan 1993 tarihli Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 4 ve 21 inci maddeleri, l6 Ekim 1993 tarihli Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmeliğin 4/a maddesi.

Tanımlar

             MADDE 3  – (l) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

b) Borsa: İstanbul Altın Borsasını,

c) Kıymetli maden: Bar ve külçe halindeki altın ve platin ile bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,

ç) Rafinaj: Hurda halde veya cevherden elde edilen altın, gümüş ve platinin belirli teknikler uygulanmak suretiyle saflaştırılarak uluslararası kabul gören standartlara dönüştürülmesini,

d) Rafineri: Rafinaj faaliyetinde bulunan tüzel kişileri,

e) Saflık ayarı: Altının her bin parçasında, gümüş ve platinin ise her yüz parçasında mikroyapısal özellikleri taşıyan safmetal parça sayısını,

f) Standart kıymetli maden: Borsaca kabul edilen rafinerilerden birinin amblemi ya da damgasını ve seri numarasını taşıyan, bu Tebliğin 6. maddesinde belirlenen en az saflık ayarını haiz, ağırlık ve şekilleri Borsaca belirlenen işlenmemiş bar ve külçe halindeki altın ve platin ile bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,

g) Standart dışı kıymetli maden: Standart kıymetli maden tanımı dışında kalan bar, külçe, granül ile dore barları,

ğ) Dore bar: Cevherden üretilen, rafinaj işlemine tabi tutulmamış, yapısında altın, gümüş ve diğer kıymetli madenleri barındıran külçeyi,

h) Granül: Altın, gümüş ve platinden oluşan çok küçük kürecikleri,

ifade eder.

Standart kıymetli madenler

             MADDE 4 – (l) Borsada; uluslararası piyasalarda kabul gören rafineriler ile Türkiye’de kurulu rafinerilerin ayar damgasını taşıyan standart kıymetli madenler işlem görür.

(2) Borsada işlem görecek her bir külçe ve bar üzerinde  rafinerinin amblemi ya da damgası, külçe seri numarası, ağırlığı ile saflık ayarının bulunması zorunludur.

(3) Borsa tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilere ait en az %99.9 ayar granül gümüşler; granül ambalajında olması, ambalajın üzerinde mühür, ayar, ağırlık ve rafineri ismi ya da amblemi bulunması halinde standart granül olarak Borsada işlem görür.

MADDE 5 – (l) Borsada işlem görecek olan standart kıymetli madenlerin ağırlıklarını ve yüzeysel özellikleri ile şekillerini belirlemeye Borsa yetkilidir.

MADDE 6 – (l) Borsada işlem görecek standart kıymetli madenlerin saflık ayarının;

a) Altın için en az 995/1000,

b) Gümüş için en az 99.9/100,

c) Platin için en az 99.95/100,

olması zorunludur.

Standart dışı kıymetli madenler

             MADDE 7 – (1) Borsa tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, saflık ayarları 585/1000 ve 995/1000 arasında olan altın, 90.0/100 ve 99.9/100 arasında olan gümüş ve 90.0/100 ve 99.95/100 arasında olan platin, külçe, bar, dore bar ve granüller Borsada standart dışı kıymetli maden olarak işlem görür.

MADDE 8 – (1) Borsa;

a) Yurt içinde üretilen dore bar ve granül ile standart dışı kıymetli madenlerin Borsada alım satımında uyulması gereken usul ve esasları,

b) Borsa Takas Merkezince standart dışı kıymetli madenlerin Borsa üyelerinin talepleri ve Borsa saklama kasasının stok imkanlarına göre kabul ve teslimine ilişkin kuralları,

belirlemeye yetkilidir.

Sorumluluk

             MADDE 9 – (1) Borsada işlem gören standart dışı kıymetli madenlerin, düzenlenmiş olan ayar raporuna uyumundan, ilgili kıymetli madeni Borsaya teslim eden Borsa üyeleri sorumludur.

Rafineriler

             MADDE 10 – (1) Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler gözönüne alınarak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Listesi, Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve söz konusu listeler Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müdürlüklerine gönderilir.

MADDE 11 – (1) Borsada kıymetli madenleri işlem görecek Türkiye’de kurulu bir rafinerinin;

a) Anonim Şirket şeklinde kurulmuş olması,

b) Ödenmiş sermayesinin en az 10 milyon YTL olması,

c) Cevherden elde edilen dore bar, granül ve hurda haldeki kıymetli madenlerin rafinaj işlemlerini yapabilecek teknik donanıma, personele, bina ve teçhizata sahip olması,

ç) Çevre Etki ve Değerlendirme Raporu alınması,

d) Çevre şartlarının, güvenlik önlemlerinin ve hijyenik ortamın rafinaj işlemine uygun olarak hazırlanması,

e) Atık maddelerin arıtılması ve geri kazanımına yönelik sistemleri kurması,

f) Hassas analiz için gerekli olan alev saflaştırma tekniği ile diğer analitik tekniklerden enaz birine sahip olması,

g) Rafinaj işlemlerinde; altın için 995/1000, gümüş için % 99.9 ve platin için % 99.95 ve üzerinde saflık ayarı elde edilebilecek üretim kapasitesinin kurulması,

ğ) En az üç yıl rafinaj faaliyetinde bulunması ve son üç yılda altın rafinerisi için en az 30 ton altın, gümüş rafinerisi için en az 30 ton gümüş ve platin rafınerisi için en az 5 ton platin rafine etmiş olması,

h) Tesis büyüklüğünün altın rafinerisi için yılda en az 50 ton altın,  gümüş rafinerisi için yılda en az 50 ton gümüş ve platin rafinerisi için yılda en az 10 ton platin rafine edebilecek kapasitede kurulması,

zorunludur.

(2) Yukarıdaki c, d, e, f, g ve h bentlerindeki şartların yerine getirildiği ve uygunluk sağlandığına ilişkin ilgili Sanayi Odasından veya bir üniversitenin metalurji ve kimya bölümünden alınacak rapor ile, a, b, ç ve ğ bentlerini tevsik eden belgelerin başvuru sırasında eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

(3) Yukarıda belirtilen şartları haiz olan rafineriler, ürettikleri kıymetli madenlerin Borsada işlem görebilmesi hususunda Borsaya başvuruda bulunur. Borsa tarafından başvuru sahibinin uluslararası kabul gören standartlarda kıymetli maden üretebilmek için gerekli teknik şartlara ve kapasiteye tam olarak haiz olup olmadığını belirlemek üzere bir komisyon oluşturulur. Komisyon, İstanbul Altın Borsası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilgili Sanayi Odası ile en az bir üniversitenin metalurji ve kimya bölümleri yetkililerinden oluşur. Komisyon tarafından yerinde yapılacak inceleme neticesinde uygunluk raporu düzenlenir.

(4) Gerekli tüm şartlara haiz olduğu tespit edilen Türkiye’de kurulu rafineriler, Borsaca yayımlanan Rafineri Listesinde ilan edilir.

(5) Başvurunun kabul edilip edilmemesine bakılmaksızın, başvuru sonrasında yapılacak ilgili masraflar, başvuruda bulunan rafineri tarafından karşılanır.

Yaptırım

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olmadığı belirlenen ya da gerekli teknik şartlarda ve standartlarda üretim yapmadığı tespit edilen Türkiye’de kurulu rafineriler Borsa tarafından rafineri listelerinden çıkarılır.

Cevherden kıymetli maden üretimi

             MADDE 13 – (1) Yurt içinde cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki kıymetli madenler,

a) Bu Tebliğ hükümlerine göre belirlenen Türkiye’de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutulur ve rafinaj işleminin tamamlanmasını müteakip yedi iş günü içinde Borsa Takas Merkezine teslim edilir ve Borsanın ilgili piyasasında alım satımı gerçekleştirilir veya

b) Borsa tarafından belirlenecek işlem esasları dahilinde, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü veya bu Kurumun belirleyeceği kuruluşlarca düzenlenecek ayar raporunda yer alan miktarlarına göre ayrı ayrı işlem yapılmak suretiyle Borsanın ilgili piyasasında alım satımı gerçekleştirilir.

(2) Teslimatta uyulması gereken esas ve usuller Borsa tarafından belirlenir.

Bilgi verme

             MADDE 14 – (1) Borsada işlem gören kıymetli madenlere ilişkin istatistiki bilgiler Borsa tarafından üçer aylık dönemler halinde dönemi izleyen 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.

Denetim

             MADDE 15 – (1) Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek Türkiye’de kurulu rafinerilerce üretilen stardart kıymetli madenlerin bu Tebliğde belirtilen tanımlara uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar Borsa tarafından belirlenir.

Yetki

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin uygulamasını sağlamak amacıyla Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları her bir işlem, firma ve konu itibariyle inceleyip sonuçlandırmaya, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik hususları talimatlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 17 – (1) 20/4/1999 tarih, 23672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standardı ve Rafinerileri Hakkındaki Tebliğ ile 1/7/2001 tarih, 24449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkındaki Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükte bulunan Tebliğlerin rafineriler listesinde yer almış olan Türkiye’de kurulu rafineriler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Borsaca yayımlanacak Rafineri Listesinde yer alırlar. Ancak söz konusu rafinerilerin bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen koşullara 3 yıl içinde uyumu gereklidir.

Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir