1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre;

MADDE 1- 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Kıymetli madenler aracı kuruluşu: 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan kuruluşları,

f) Kıymetli madenler aracı kurumu: Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan şirketleri,

g) KMAKBS: Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemini,

ğ) YMBS: Yetkili Müessese Bilgi Sistemini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “intikal etmesi veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “hisse devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “8.000.000” ibaresi “28.000.000” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hisselerinin” ibaresi “paylarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “intikal etmesi veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da” ibaresi eklenmiştir.

“Altın, gümüş, platin ve paladyum madenleri için Bakanlığa ayrı ayrı faaliyet izni başvurusunda bulunulur ve her bir faaliyet izni başvurusu için ayrı ücret alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 4/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kıymetli madenler aracı kuruluşlarına ilişkin ücretler

MADDE 4/B- (1) Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20.000.000 TL ücret alınır.

(2) Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının pay devri izni başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi ücretleri

MADDE 5/A- (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından KMAKBS’nin yıllık kullanım ücreti olarak her takvim yılı için 350.000 TL ücret alınır. Yıllık kullanım ücreti takip eden yılın Ocak ayı içerisinde ödenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine” ibaresi “vergi dairelerine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik ile belirlenen ücretler her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

(4) Bakanlık her yıl Aralık ayı sonuna kadar takip eden takvim yılı başından geçerli olacak ücretleri Bakanlığın internet sitesinde yayımlar.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen rafineri ve kıymetli madenler aracı kurumu faaliyet izni ücretlerinin tahsilinde, rafineri veya kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(6) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni ücretlerinin tahsilinde, kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(7) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen rafineri, kıymetli madenler aracı kurumu ve kıymetli madenler aracı kuruluşu pay devri izni ücretlerinin tahsilinde, pay devri izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca yetkili müessese başvuruları kapsamında faaliyet izni, şube faaliyet izni ve grup dönüşüm izni başvurularında alınacak ücretlerin belirlenmesinde, YMBS üzerinden kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan tutar esas alınır.

(9) Bu Yönetmelik uyarınca yetkili müessese başvuruları kapsamında hisse devri izni ve adres değişikliği izni başvurularında alınacak ücretlerin belirlenmesinde, YMBS üzerinden izin başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan tutar esas alınır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış rafineri faaliyet izni başvurularında, faaliyet izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça rafineri kuruluş izni verilmiş ancak faaliyet izni henüz verilmemiş şirketlerin faaliyet izni başvurularında, kuruluş izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan rafineri kuruluş izni başvurularına ilişkin faaliyet izni başvurularında, kuruluş izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış ancak değerlendirmesi tamamlanmamış rafineri pay devri izni başvurularında bu Yönetmeliğin başvuru tarihinde yürürlükte olan 4/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hesaplanacak olan ücret alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kıymetli madenler aracı kurumu veya kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olanlardan, KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından itibaren bir ay içerisinde 10.000.000 TL tutarında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni verilmiş ancak faaliyet izni henüz verilmemiş şirketlerin faaliyet izni başvurularında 4/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz. Bu şirketlere faaliyet izni verilmesi durumunda beşinci fıkra hükümleri kapsamında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır. KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra faaliyet izni verilmesi durumunda ise beşinci fıkrada düzenlenen KMAKBS sistem sunum ücretinin, faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni ile kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izinlerine ilişkin faaliyet izni başvurularında 4/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz. Bu şirketlere faaliyet izni verilmesi durumunda beşinci fıkra hükümleri kapsamında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır. KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra faaliyet izni verilmesi durumunda ise beşinci fıkrada düzenlenen KMAKBS sistem sunum ücretinin, faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.

 (8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kıymetli madenler aracı kurumu ve kıymetli madenler aracı kuruluşu pay devri izni başvurularında 4/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından verilmiş kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izni başvurularına ilişkin YMBS üzerinden Bakanlığa yapılacak faaliyet izni, şube faaliyet izni ve grup dönüşüm izni başvurularına ilişkin ücretlerin belirlenmesinde kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izninin verildiği tarih itibarıyla bu Yönetmelik uyarınca geçerli olan ücretler esas alınır.

(10) 5/A maddesi, KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasını takip eden güne kadar uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

25 .05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler işlenmiş

1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Faaliyet bölgesi: Tebliğin Ek – 3’ünde yer alan bölgeleri,

c) Tebliğ: 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’i,

ç) Yetkili müessese: Tebliğde kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları

düzenlenen yetkili müesseseleri,

d) Rafineri: 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de kuruluş, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlenen rafinerileri,

e) Kıymetli madenler aracı kuruluşu: 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan kuruluşları,

f) Kıymetli madenler aracı kurumu: Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan şirketleri,

g) KMAKBS: Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemini,

ğ) YMBS: Yetkili Müessese Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretler

Yetkili müesseselere ilişkin ücretler

MADDE 4 – (1) Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi

itibarıyla Ek-1’de yer alan tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır.

(2) Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında; dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi

itibarıyla Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni

başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.

(3) Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda

adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi

için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda

herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.

(4) Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisse devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

Rafinerilere ilişkin ücretler

MADDE 4/A- (1) Rafinerilerin faaliyet izni başvurularında 8.000.000 28.000.000 TL ücret alınır. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır. Altın, gümüş, platin ve paladyum madenleri için Bakanlığa ayrı ayrı faaliyet izni başvurusunda bulunulur ve her bir faaliyet izni başvurusu için ayrı ücret alınır.

(2) Rafinerilerin hisselerinin paylarının devrine yönelik izin başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarına ilişkin ücretler

MADDE 4/B- (1) Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20.000.000 TL ücret alınır.

(2) Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının pay devri izni başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

Bilgi sistemi ücretleri

MADDE 5–(1) Bakanlık tarafından farklı paydaşların kullanıcı olarak yer alacakları bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması durumunda Bakanlık tarafından paydaşlardan alınmak üzere sistem kullanım ücreti belirlenebilir. Belirlenecek ücretler Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi ücretleri

MADDE 5/A- (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından KMAKBS’nin yıllık kullanım ücreti olarak her takvim yılı için 350.000 TL ücret alınır. Yıllık kullanım ücreti takip eden yılın Ocak ayı içerisinde ödenir.

Tahsil usulü

MADDE 6 –(1) Bu Yönetmelik uyarınca tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine vergi dairelerine yatırılır.

(2) Ücretin ödendiğine dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tarafından Bakanlığa beyan edilir.

(3) Bu Yönetmelik ile belirlenen ücretler her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

(4) Bakanlık her yıl Aralık ayı sonuna kadar takip eden takvim yılı başından geçerli olacak ücretleri Bakanlığın internet sitesinde yayımlar.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen rafineri ve kıymetli madenler aracı kurumu faaliyet izni ücretlerinin tahsilinde, rafineri veya kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(6) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni ücretlerinin tahsilinde, kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(7) Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen rafineri, kıymetli madenler aracı kurumu ve kıymetli madenler aracı kuruluşu pay devri izni ücretlerinin tahsilinde, pay devri izni başvurusunun Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geçerli olan ücret dikkate alınır.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca yetkili müessese başvuruları kapsamında faaliyet izni, şube faaliyet izni ve grup dönüşüm izni başvurularında alınacak ücretlerin belirlenmesinde, YMBS üzerinden kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan tutar esas alınır.

(9) Bu Yönetmelik uyarınca yetkili müessese başvuruları kapsamında hisse devri izni ve adres değişikliği izni başvurularında alınacak ücretlerin belirlenmesinde, YMBS üzerinden izin başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan tutar esas alınır.

 Yetki

MADDE 7-(1) Bakanlık bu Yönetmeliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Yönetmelikte

öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için Ek-1’de yer alan ücretler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış rafineri faaliyet izni başvurularında, faaliyet izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça rafineri kuruluş izni verilmiş ancak faaliyet izni henüz verilmemiş şirketlerin faaliyet izni başvurularında, kuruluş izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan rafineri kuruluş izni başvurularına ilişkin faaliyet izni başvurularında, kuruluş izni başvuru tarihinde bu Yönetmeliğin yürürlükte olan 4/A maddesi uyarınca geçerli olan tutar esas alınır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış ancak değerlendirmesi tamamlanmamış rafineri pay devri izni başvurularında bu Yönetmeliğin başvuru tarihinde yürürlükte olan 4/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hesaplanacak olan ücret alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kıymetli madenler aracı kurumu veya kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olanlardan, KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından itibaren bir ay içerisinde 10.000.000 TL tutarında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni verilmiş ancak faaliyet izni henüz verilmemiş şirketlerin faaliyet izni başvurularında 4/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz. Bu şirketlere faaliyet izni verilmesi durumunda beşinci fıkra hükümleri kapsamında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır. KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra faaliyet izni verilmesi durumunda ise beşinci fıkrada düzenlenen KMAKBS sistem sunum ücretinin, faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni ile kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izinlerine ilişkin faaliyet izni başvurularında 4/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz. Bu şirketlere faaliyet izni verilmesi durumunda beşinci fıkra hükümleri kapsamında KMAKBS sistem sunum ücreti alınır. KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra faaliyet izni verilmesi durumunda ise beşinci fıkrada düzenlenen KMAKBS sistem sunum ücretinin, faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.

 (8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kıymetli madenler aracı kurumu ve kıymetli madenler aracı kuruluşu pay devri izni başvurularında 4/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvuru ücreti alınmaz.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından verilmiş kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izni başvurularına ilişkin YMBS üzerinden Bakanlığa yapılacak faaliyet izni, şube faaliyet izni ve grup dönüşüm izni başvurularına ilişkin ücretlerin belirlenmesinde kuruluş izni, şube kuruluş izni ve grup dönüşüm ön izninin verildiği tarih itibarıyla bu Yönetmelik uyarınca geçerli olan ücretler esas alınır.

(10) 5/A maddesi, KMAKBS’nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasını takip eden güne kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 8–(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9–(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Daha önce, 23.02.2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz…

 

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir