1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme;

MADDE 1- 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Rafineri: 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de kuruluş, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlenen rafinerileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rafinerilere ilişkin ücretler

MADDE 4/A- (1) Rafinerilerin faaliyet izni başvurularında 8.000.000 TL ücret alınır. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(2) Rafinerilerin hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.” şeklindedir.

Yapılan değişiklikler işlenmiş yeni Yönetmelik;

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik 23.02.2023 tarihinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler işlenmiş Yönetmelik ilişiktedir;

1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Faaliyet bölgesi: Tebliğin Ek – 3’ünde yer alan bölgeleri,
c) Tebliğ: 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’i,
ç) Yetkili müessese: Tebliğde kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları
düzenlenen yetkili müesseseleri,
d) Rafineri: 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de kuruluş, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlenen rafinerileri,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ücretler
 
Yetkili müesseselere ilişkin ücretler
MADDE 4 – (1) Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi
itibarıyla Ek-1’de yer alan tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır.
(2) Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında; dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi
itibarıyla Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni
başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.
(3) Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda
adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi
için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda
herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.
(4) Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer
alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya
hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.
 

Rafinerilere ilişkin ücretler

MADDE 4/A- (1) Rafinerilerin faaliyet izni başvurularında 8.000.000 TL ücret alınır. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(2) Rafinerilerin hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

 
Bilgi sistemi ücretleri
MADDE 5–(1) Bakanlık tarafından farklı paydaşların kullanıcı olarak yer alacakları bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması durumunda Bakanlık tarafından paydaşlardan alınmak üzere sistem kullanım ücreti belirlenebilir. Belirlenecek ücretler Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
 
Tahsil usulü
MADDE 6 –(1) Bu Yönetmelik uyarınca tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılır.
(2) Ücretin ödendiğine dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tarafından Bakanlığa beyan
edilir.
 
Yetki
MADDE 7-(1) Bakanlık bu Yönetmeliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Yönetmelikte
öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan ancak
değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için Ek-1’de yer alan ücretler uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 8–(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 9–(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir