Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme;

MADDE 1- 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler: Tüzel kişi ortağın; oy haklarının yüzde on ve daha fazlasına sahip olan veya yüzde on ve daha fazla payı üzerinde intifa hakkına sahip olan veya nihai olarak kontrolünü elinde bulunduran veya dağıtılabilir kârının yarısından fazlasını alma hakkını haiz olan veya esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan kişileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu, Faaliyet İzni, Esas Sözleşme Değişikliği, İştirak Edinmesi ve Şube Açması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “ortaklık payı bulunan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler” ibaresi eklenmiş, (f) bendinde yer alan “en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda” ibaresi “kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda en az beş yıl veya şirketi münferiden temsile yetkili genel müdürünün kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda yönetici konumunda ya da kamu kurum ve kuruluşlarında kıymetli madenlerle ilgili düzenleme, denetleme ve uygulama alanlarında en az beş yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ortaklık payı bulunan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler” ibaresi, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “yüz kızartıcı suçlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kamu güvenine karşı suçlar” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma” ibaresi “27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki suçlar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma” şeklinde, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğin” ibaresi “30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in” şeklinde ve “yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak” ibaresi “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kişilerin” ibaresi “kişiler ile tüzel kişi ortakla ilişkili kişilerin” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “son beş yıl içerisinde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 4 üncü maddesine aykırı faaliyeti sebebiyle” ibaresi eklenmiş, aynı alt bentte yer alan “yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak” ibaresi “1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlanacağı taahhüt edilen kuruluş izni başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerin atanacağı taahhüt edilen genel müdür için de sunulması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlanacağı taahhüt edilen faaliyet izni başvurularında, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığa belgeleri sunulan genel müdürün atandığına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararının ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin sunulması zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “sözleşmelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “unvan, amaç ve konu bölümlerinde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce” ibaresi “değişiklik öncesinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Kıymetli madenler aracı kurumlarının esas sözleşme ve genel müdür değişikliği, pay devirleri, iştirak edinmesi ve şube açması”

“(3) Kıymetli madenler aracı kurumlarının esas sözleşmelerinde birinci fıkrada belirtilen uygun görüş alınmaksızın değişiklik yapılması halinde kıymetli madenler aracı kurumları hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve kıymetli madenler aracı kurumlarına söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda ilgili şirketin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.”

“(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında, genel müdür değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin için Bakanlığa yapılacak başvuruda yeni atanacak genel müdürün söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile tevsik edilir.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında genel müdür değişikliği öncesinde söz konusu tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip ortaklar tarafından sağlanabilir hale gelmiş olması ve bu durumun Bakanlığa tevsik edilmesi durumunda genel müdür değişikliği izninde yeni atanacak genel müdürün söz konusu tecrübeye sahip olması şartı aranmaz.

(6) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip ortaklar tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında pay devri sonucunda bu şartın sağlanamayacak olması halinde, pay devri öncesinde Bakanlığa yapılacak izin başvurusunda söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan bir genel müdürün atandığının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik edilmesi zorunludur.

(7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kurumlarında, genel müdürlük görevine aralıksız 60 günden veya bir takvim yılı içinde 3 aydan uzun süre vekâlet edilemez. Vekâlet edeceklerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin vekil tayin edildikleri tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık ilave bilgi ve belge istemeye yetkilidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “ortaklık payı bulunan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması” ibaresi “veya şirketi münferiden temsile yetkili genel müdürün 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartını sağlaması” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Başvuru” ibaresi “Başvuru yapacak firmanın, başvuru” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “tüzel kişi olmaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari yaptırıma uğramamış olması” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarında görev yapan iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerine vekalet edilmesi durumunda vekalet edecek kişilerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık ilave bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(9) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde, genel müdür değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin için Bakanlığa yapılacak başvuruda yeni atanacak genel müdürün söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik edilir.

(10) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının genel müdür tarafından sağlandığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde, genel müdür değişikliği öncesinde söz konusu tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortaklar tarafından sağlanabilir hale gelmiş olması ve bu durumun Bakanlığa tevsik edilmesi durumunda genel müdür değişikliği izninde yeni atanacak genel müdür için söz konusu tecrübeye sahip olması şartı aranmaz.

(11) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortaklar tarafından sağlandığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde pay devri sonucunda bu şartın sağlanamayacak olması halinde, pay devri öncesinde Bakanlığa yapılacak izin başvurusunda söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan bir genel müdürün atandığının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik edilmesi zorunludur.

(12) Üçüncü fıkrada yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerde genel müdürlük görevine aralıksız 60 günden veya bir takvim yılı içinde 3 aydan uzun süre vekâlet edilemez. Vekâlet edeceklerin 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin vekil tayin edildikleri tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulması zorunludur. Bakanlık ilave bilgi ve belge istemeye yetkilidir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Borsanın doğal üyesidir” ibaresi “ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Borsada üye olarak işlem yapmaya yetkilidir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. temerrüt ve teminat işlemleri ile sınırlı olarak üye olmadan Borsada faaliyet gösterebilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden şirketlerin, düzenlendikleri mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada sayılan faaliyetler dışında kalan kıymetli maden üretimi veya ticaretine ilişkin faaliyetlerde bulunması Bakanlığın iznine tabidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları ile onuncu fıkrasının (g) bendinde yer alan “fiili ithal” ibareleri “gümrük beyannamesinin kapanış” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “3” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasına “ödemenin ihracatçıya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya vekiline/temsilcisine” ibaresi, “sorumluluğundadır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık bu fıkra kapsamındaki ödemeye ilişkin belgeleri sunma yükümlülüğüne dair istisnaları belirlemeye yetkilidir.” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin onuncu fıkrasının (f) bendinde yer alan “Borsa gözetiminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(11) Kıymetli madenler aracı kuruluşları 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında kendi nam ve hesaplarına yalnızca dahilde işleme izni sahibi firma olarak işlenmemiş kıymetli maden ithal edebilir.

(12) Kıymetli madenler aracı kuruluşları izin sahibi oldukları dahilde işleme izinlerinin veya yan sanayici olarak kaydedildikleri dahilde işleme izinlerinin numara ve tarih bilgilerini izin konusu işlenmemiş kıymetli madenin standart veya standart dışı olduğunu da belirtecek şekilde söz konusu iznin düzenlendiği veya söz konusu izne yan sanayici olarak kaydedildikleri tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Borsaya yazılı olarak bildirirler.

(13) Kıymetli madenler aracı kuruluşları on ikinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izinlerinin kapanma tarihlerini izin taahhüdünün kapatılmasını müteakip 5 iş günü içerisinde Borsaya yazılı olarak bildirirler.

(14) Kıymetli madenler aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli kapasite raporlarını; üretimi veya dahilde işleme faaliyeti olmaması sebebiyle kapasite raporu sunamaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını her yıl Ocak ayı sonuna kadar Borsaya iletirler. Kapasite raporlarında yıl içerisinde değişiklik olması ya da üretime veya dâhilde işleme faaliyetine başlanması durumunda, ilgili kapasite raporunun düzenlenmesini müteakip 5 iş günü içinde Borsaya bildirimde bulunulur.

(15) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının izin sahibi oldukları veya yan sanayici olarak kaydedildikleri açık bulunan dâhilde işleme izinlerinde belirtilen miktarlar toplamı, kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından sunulan kapasite raporunda belirtilen kapasitenin üçte birini geçemez. Söz konusu kapasitelerin uyumlu olup olmadığı ibraz edilen belgeler üzerinden Borsa tarafından kontrol edilir.

(16) On ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralar kapsamında Borsaya yapılması gereken bildirimlerin yapılmadığının veya on beşinci fıkrada belirtilen kapasite toplamının kapasite raporunda yer alan kapasiteyi geçtiğinin Borsaca tespit edilmesi halinde Borsa tarafından Bakanlığa bildirimde bulunulur.

(17) Bu madde kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca aracılık amacıyla gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde ithalat öncesinde ve ithalat sonrasında Borsaya bildirilen parasal tutar ve miktarlar arasında uyuşmazlıklar bulunması halinde uygulanacak usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “İşlenmemiş kıymetli maden fiyatını yapay olarak yükseltmek, düşürmek, belli bir seviyede tutmak yahut işlenmemiş kıymetli maden alım ya da satım taleplerini yapay olarak etkilemek veya aktif bir piyasası olduğu izlenimini yaratmak amacıyla işlenmemiş kıymetli” ibaresi “Kıymetli” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden şirketler 12 nci maddede sayılan ve Bakanlıktan izin aldıkları kıymetli maden üretimi veya ticaretine ilişkin faaliyetler dışında faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Borsa üyesi kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri;

a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Borsa düzenlemeleri ile iç kontrol sistemi çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek,

b) Her bir işlem itibarıyla Kıymetli Maden Alım Belgesi veya Kıymetli Maden Satım Belgesi düzenlemek,

c) Aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen düzenlemelere uymak,

ç) Faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mevzuatta düzenlenmesi zorunlu olan diğer belgeleri düzenlemek ve gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak ve düzenlenen belgeler ile tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamak,

zorundadır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve” ibaresi “Bakanlık veya” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Bakanlığa” ibaresi “belirlenen şekil, ortam ve sürelerde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına “ödenmiş sermayelerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvanlarında” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “gerçek kişi” ile “veya yöneticileri” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “bulunan kişiler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) 16 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hazırlanan raporların rapor konusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar kıymetli madenler aracı kuruluşlarının internet sitesinde yayımlanması ile ayrıca Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi zorunludur.”

“(10) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası veya 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek genel müdür atamalarının atamaya ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği ile birlikte 10 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(11) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde veya 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kuruluşlarında, herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdürün görevden ayrılma tarihi ve nedeni ilgili kıymetli madenler aracı kuruluşu ve görevden ayrılan tarafından 5 iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her yıl” ibaresi “rapor konusu dönemi takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “Bağımsız Güvence Raporunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “rapor konusu dönemi takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “şubelerine ilişkin listenin güncel tutulması zorunlu olup; adres ve iletişim bilgilerinin, adres veya iletişim bilgisi değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanması ve Borsaya bildirilmesi zorunludur.” ibaresi “bu bilgilerin güncel tutulması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 20/B maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Genel müdürünün” ibaresi “Yönetim kurulunca bir genel müdür atanması ve genel müdürünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “faaliyet izni iptal edilir ve 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.” ibaresi “söz konusu işlemin düzeltilerek esas sözleşmenin değişiklik öncesindeki haline getirilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir ve kıymetli madenler aracı kuruluşu hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Bu süre içerisinde düzeltmenin yapılmasına ilişkin gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda kıymetli madenler aracı kuruluşunun faaliyet izni iptal edilir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “aracılık faaliyetleri kapsamında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “Borsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya doğrudan Bakanlık” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on sekizinci fıkrasına “süre dâhilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kıymetli Madenler Aracı Kurumu Faaliyet İzin Belgelerini veya” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna” ibaresi “1567 sayılı Kanuna” şeklinde, “kovuşturmaya geçilir” ibaresi “yasal işlem başlatılır” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye on dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yirminci fıkrada yer alan “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Borsaca” ibaresi eklenmiş “Borsa Yönetim Kurulu tarafından, günlük Borsa Bülteninde” ibaresi “Borsa tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu” şeklinde değiştirilmiş, mevcut yirmi birinci fıkrada yer alan “müeeyyide” ibaresi “müeyyide” şeklinde “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna istinaden kovuşturmaya geçilir” ibaresi “Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır” şeklinde değiştirilmiştir.

“(20) Kuruluş izni başvurusunda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tecrübe şartının şirket genel müdürü tarafından sağlanacağı taahhüt edilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak faaliyet izni başvurularında, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığa belgeleri sunulan genel müdür dışındaki bir kişinin genel müdür olarak atanması halinde değişikliğin nedenine ilişkin açıklama ile birlikte atanan genel müdürün söz konusu tecrübe şartını ve 5 inci maddede belirtilen şartları taşıdığının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ve Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler ile Bakanlığa tevsik edilmesi zorunludur. Genel müdürün söz konusu şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde kıymetli madenler aracı kurumunun kuruluş izni iptal edilir.

(21) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde veya 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tecrübe şartının genel müdür tarafından sağlandığı kıymetli madenler aracı kuruluşlarında Bakanlığın izni olmaksızın genel müdür atandığının tespit edilmesi durumunda kıymetli madenler aracı kuruluşu hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Atanan genel müdürün söz konusu tecrübe şartını veya 5 inci maddede belirtilen şartları taşımaması halinde söz konusu şartları taşıyan bir genel müdürün atanması ya da tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortaklar tarafından sağlanması için şirkete 60 gün süre verilir. Süre sonunda söz konusu şartları taşıyan bir genel müdürün atandığının ya da tecrübe şartının şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortaklar tarafından sağlandığının Bakanlığa tevsik edilmemesi durumunda şirketin faaliyet izni iptal edilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “günlük kurumsal internet sitesinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasına “Bakanlığa da” ibaresinden sonra gelmek üzere “5 iş günü içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kapasite raporları, faaliyet konusu ve geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli maden aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler 12/A maddesinin on dördüncü fıkrası kapsamında ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli 2023 yılına ait kapasite raporlarını veya yazılı beyanlarını Borsaya bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iletmek zorundadırlar.

(2) Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli maden üretimi ve ticareti ile iştigal eden şirketlerin, düzenlendikleri mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 12 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan faaliyetler dışında kalan kıymetli maden üretimi veya ticaretine ilişkin faaliyetleri için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içerisinde izin almak üzere Bakanlığa başvurmaları zorunludur. Belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan veya başvurunun reddedilmesinden sonra bahse konu faaliyetlerine devam eden kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

(3) Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli maden üretimi ve ticareti ile iştigal eden şirketlerin, düzenlendikleri mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kıymetli maden üretimi ve ticareti ile ilgili olmayan faaliyetlerini 3 ay içerisinde sonlandırmaları zorunludur.”

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.” şeklindedir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir