Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Limiti Değiştirildi

Dövizle yapılan işlemlerde farklı üç sınır bulunmaktadır. Bunlardan iki alanda limitler artırıldı.  

10.12.2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK’in “Kimlik Tespiti” başlıklı 5’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik’in “Kimlik tespiti” başlıklı 5’inci maddesi;

“(1) Yükümlüler;

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin YTL veya üzerinde olduğunda,

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ikibin YTL veya üzerinde olduğunda,

ç) Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin YTL veya üzerinde olduğunda,

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,

kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek zorundadır.

(2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır.

(3) Kimlik tespiti sırasında alınan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, işlemin yapılmasından itibaren en geç on iş günü içinde yapılır.” hükmünü taşımaktadır.

Maddenin birinci fıkrası (b) bendinde yer alan “yirmibin” ibaresi, 24.02.2021 tarihli Mükerrer sayılı RG.de yayımlanan 3580 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 3. maddesiyle 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “yetmişbeşbin” şeklinde değiştirilmişti.

Bu defa, “yetmişbeşbin” ibaresi, 16.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5739 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “seksenbeşbin” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede maddenin yeni düzenlenmiş hali;

 “Kimlik tespiti

MADDE 5- (1) Yükümlüler;

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı seksenbeşbin TL veya üzerinde olduğunda,

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yedibinbeşyüz TL veya üzerinde olduğunda,

ç) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.)

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,

kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır.

(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.” şeklini almıştır.

B–  Diğer taraftan; 16.06.2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanan “Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)” ile de diğer bir değişiklik yapılmıştır.  

Değişiklikle, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 5.000 ABD dolarına yükseltilmiştir.

Vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseseler tarafından döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar 2.000 dolar artırılarak, sınır 3.000 ABD dolarından 5.000 ABD dolarına çıkarılmıştır.

İlgili Tebliğ hükmü;

“4- Yetkili Müesseselerce yapılan işlemler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğler uyarınca kurulan veya kurulacak olan yetkili müessese  1.9.2001 tarihinden itibaren 3.000 Amerikan doları veya muadili efektif/döviz alış satış işlemlerinde veya müşterileri ile yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşme yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapacaklardır.

Bu madde hükmü banlar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.” şeklinde iken

“4- Yetkili Müesseslerce yapılan işlemler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğler uyarınca kurulan veya kurulacak olan yetkili müessese, 1.9.2001 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan doları veya muadili efektif/döviz alış satış işlemlerinde veya müşterileri ile yapacakları sözleşmElerde işlem ve sözleşme yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapacaklardır

Bu madde hükmü banlar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.” şeklini almıştır.

C- Malumları olduğu üzere  Kambiyo Mevzuatında  bu konuda yapılan düzenleme ise 18 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar’a ilişkin 2021-32/64 sayılı Tebliğle 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır.

Bu düzenlemeyle yetkili müesseselerin kimlik tespiti gerekli olan işlem limitinde değişikliğe gidilmiş ve yetkili müesseseler, 18 Kasım 2021 tarihinden itibaren 100 ABD doları veya karşılığı Türk lirası tutarlarını aşan işlemler için kimlik tespiti yapmaları zorunluluğu getirilmişti. Bu tutar, 2018-32/45 sayılı Tebliğ’in 30’uncu maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Makamının 14.06.2022 tarihli ve 2424471 sayılı onaylarıyla bu konuda yapılan diğer düzenlemelerle tutarlı hale getirilmesi amacıyla 5.000 ABD dolarına yükseltilmiştir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir