Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde 2023 Mali Yılı Ücretleri…

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2023 Mali Yılı Birim Fiyat Listesi

“Yatırım Teşvik Belgeleri” konusunda düzenlemelerin dayanağını oluşturan 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’ın “Müracaat” başlıklı 6’ncı maddesi, Yatırım Teşvik Belgelerinin alınması aşamasındaki ücretler dâhil kuralları belirlemektedir.

Karar’ın 6’ıncı maddesi 03.01.2023 tarihi itibariyle;

(1) (Mülga)

  (2) (Mülga)

  (3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemez.” hükmünü taşımaktadır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’in konuyla ilgili;

“Müracaat

MADDE 4 – (1) Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

(2) Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

Müracaat mercii

MADDE 5 – (1) Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir.” hükmünü taşımaktadır.

 

Karar’ın 6’ıncı maddesi, bugünkü  son şeklini almadan önce ilk yayımlandığında;

“Müracaat

MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

(2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmez.

(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemez.” şeklinde düzenlenmiş idi. Daha sonra;

 –29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3’üncü maddesiyle, yürürlükten kaldırılan Kararın 6’ncı maddesi birinci fıkrası:

(1) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları (Burada yer alan “genel teşvik uygulamaları” ibaresi, 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9139 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesi ile “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir.) kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.” 

-14.09.2018 tarihli ve 30535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2’nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 6’ncı madde ikinci fıkrası:

“(2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmez. Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, bu meblağ 10 bin Türk Lirası olarak uygulanır.”

ve Karar’ın 6’ncı madde üçüncü fıkrası;

  “(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemez.” şeklini almıştı.

Yapılan son değişikliklerden sonra Karar’ın 6’ncı maddesi;

(1) Mülga

  (2) Mülga

  (3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemez.” şeklini almıştır.

Karar’da yapılan değişikliklerden sonra Uygulama Tebliği’nde yeni bir düzenleme söz konusu olmamıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru ve revize işlemlerine  ilişkin 2023 Mali Yılı Birim Fiyat Listesi T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından 29-30.12.2022’de yayımlamıştır. Listeye yukarıda yer verilmiştir.

 

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir