“1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik” Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK yayımlanmıştır. Resmî Gazete’nin 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetmelik ile Yetkili Müesseselerin;

  • Faaliyet izni,
  • Şube faaliyet izni,
  • Grup dönüşüm izni,
  • Adres değişikliği,
  • Hisse devrine yönelik izin

başvurularında ve

  • Bakanlık tarafından farklı paydaşların kullanıcı olarak yer alacakları bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması durumunda

alınacak ücret konusunda yeni düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 1567 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi hakkında,  maddede değişiklik yapılması sonrası düzenlenen  “7333 SAYILI KANUNLA 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN’UN 4’ÜNCÜ MADDESİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.”  konulu yazımıza ulaşabilirsiniz.

GEÇİCİ MADDE 1’e göre; (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi (12.10.2021) itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için ücret uygulamasının yapılacağı belirtilmiştir.

ÜCRET TABLOSU (Ek-1);

FAALİYET BÖLGELERİNE GÖRE ÜCRETLER

FAALİYET BÖLGELERİ

BAŞVURU ÜCRETİ

A GRUBU

B GRUBU

     ŞUBE

1 NUMARALI FAALİYET BÖLGESİ

6 milyon TL

5,5 milyon TL

5 milyon TL

2 NUMARALI FAALİYET BÖLGESİ

5 milyon TL

4,5 milyon TL

4 milyon TL

3 NUMARALI FAALİYET BÖLGESİ

4 milyon TL

3,5 milyon TL

3 milyon TL

4 NUMARALI FAALİYET BÖLGESİ

3 milyon TL

2,5 milyon TL

2 milyon TL

Düzenlemeye göre;

Yetkili müesseselere ilişkin ücretler

 (1) Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer alan tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır.

(2) Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında; dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.

(3) Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.

(4) Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

Bilgi sistemi ücretleri

  • Bakanlık tarafından farklı paydaşların kullanıcı olarak yer alacakları bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması durumunda Bakanlık tarafından paydaşlardan alınmak üzere sistem kullanım ücreti belirlenebilir. Belirlenecek ücretler Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlanır.

Tahsil usulü

(1) Bu Yönetmelik uyarınca tahsil edilecek ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılır.

(2) Ücretin ödendiğine dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına beyan edilir.

Yetki

 (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu Yönetmeliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Yönetmelikte öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir