Hazine Kontrolörleri

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri;

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229. maddesinde düzenlenmiştir.

07/08/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15. maddesiyle değiştirilen 229. madde:

“a) Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine mali işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, mali yükümlülük, muafiyet ve mali tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek,

b) Dış finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak ikraz, kredi veya hibeyi kullanan kurum ve kuruluşların hesap ve işlemlerinin denetimini ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetçi sıfatı ile yerine getirmek,

c) 8/6/1984 tarihli ve  233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu iktisadi teşebbüsleri ile müessese ve bağlı ortaklıklarının görevlendirme bedelinin tespiti ile hazine pay sahipliğinin gerektirdiği incelemeleri yapmak,

ç) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak,

d) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak,

e) Bireysel katılım sermayesine ilişkin incelemeleri yapmak,

f) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,

g) Bakan (Hazine ve maliye Bakanı) tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” şeklindedir.

Yönetmelik;

04.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hakkında Yönetmelik’i yayımlanmıştır. Böylece 10.06.1995 tarihli ve 22309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir