Dış Ticarete İlişkin Mevzuatın Güncel Takibi

Dış ticaret; mal ve hizmetlerin ulusal sınırların dışına akması işlemi olarak tanımlanır. Dış ticaret ürün alım ve satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat şeklinde gerçekleşir. Her ülke ekonomisi açısından kalkınma için ihracat önemli bir yere sahiptir. Genellikle ülkeler bir yandan ihracatlarını arttırırken, bir yandan da ithalatlarını azaltmak için politikalar geliştirir. Ürünlerin ihracatında ve ithalatında mal hareketi kadar finansal hareketler de önemli bir yer tutar. İthalatçı ve ihracatçıların kendi aralarında sözleşmeye dayalı gerçekleştirdikleri işlemleri, ülke kurallarını dikkate alarak yapması ve döviz gelirlerinin belirlenen usule göre tasarrufu gerekmektedir.

Dış ticaret işlemleri bir dizi mevzuat ve uygulama süreçlerinden geçmektedir. Bu süreçlerdeki bir aksama veya yanlış bir uygulama ihracatçı ve ithalatçıyı maddi ve manevi büyük kayıplara sokabilir. İşlemler yapılmadan önce, işlemlerin yapılması esnasında ve işlemler yapıldıktan sonra oluşabilecek tüm risklere karşı iş sahipleri tedbirli olmak durumundadır. Mevzuattaki değişikliklerin, işlemleri yapan resmi organlar ve kamu personeli kadar iş sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar tarafından da yakından izlenmesi gerekmektedir. Bunun yolu, çoğu iş insanlarımız ve çalışanların yaptığı gibi güne başlarken Resmi Gazete’de çıkan mevzuata ilişkin düzenlemelere, değişikliklere göz atmaktan geçmektedir.

Dış Ticarete İlişkin Mevzuat dendiğinde akla sırasıyla;

 1. Dış Ticaret Mevzuatı
  • Dış Ticaretle ilgili Kanunlar
  • İhracat Rejim Kararı
  • İthalat Rejim Kararı
  • İhracat Yönetmeliği
  • İthalat Yönetmeliği
  • Tebliğler, Genelgeler ve Talimatlar
 1. Gümrük Mevzuatı
  • Gümrük Kanunu
  • Gümrük Yönetmeliği
  • Gümrük Tebliğleri
  • Genelgeler ve Talimatlar
 1. Kambiyo Mevzuatı
  • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar
  • T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri
  • TCMB Genelgeleri
 1. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Mevzuat, gelmektedir.

İhracatçı veya ithalatçı olabiliriz. Bizim adımıza işlemleri yapan yöneticilerimiz, personelimiz, müşavirlerimiz ve danışmanlarımız olabilir. Ancak, bizzat işlemleri kendimiz yapmasak da sonuçta yapılan işlemlerden etkilenecek olanlar yine iş sahipleri olacağından mevzuatı yakından takip etmek ilk sırada yer almalıdır. Bu vesileyle Resmi Gazete’den bahsedeceğim.

Resmî Gazete; Devletin bir yayın organıdır. Resmî nitelikteki birçok işlemin geçerli sayılabilmesi için Resmî Gazete’de yayınlanması zorunluluk arz etmektedir. Genel olarak, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler; yasama, yürütme, yargı organları, idare makamları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır.

Resmî Gazete’nin ilk sayısı 7 Şubat 1921 tarihinde yayımlanmıştır.

Resmî Gazete’nin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar, en son 15 Temmuz 2018 tarihli ve 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 22 Kasım 2018 tarihli ve 358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Resmî Gazete metinleri 27 Haziran 2000 tarihinden itibaren internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Gazete, www.resmigazete.gov.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak abonelik şartı aranmaksızın yayımlanmaktadır. Tüm Resmî Gazete sayılarına, ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921’den itibaren anılan site adresinden erişim mümkün hale getirilmiştir.

Daha önce Osmanlı Türkçesiyle basılan Resmi Gazete, 1 Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte aynı gün 1054’üncü sayıdan itibaren yeni alfabeyle yayımlanmaya başlanmıştır.

Zorunlu ve acil durumlarda aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir. Genellikle ulusal bayram ve genel tatil günleri Resmi Gazete yayımlanmamaktadır.

Resmî Gazete;

 • Yasama,
 • Yürütme ve İdare,
 • Yargı,
 • İlanlar

bölümlerinden oluşmaktadır.

Halen Resmî Gazete’de “Dış Ticarete İlişkin Mevzuat” olarak yayımlanan hususlar;

 • Kanunlar,
 • Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler,
 • Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,
 • 24 Mayıs 1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,
 • Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,
 • Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler,
 • Mevcut mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen diğer hususlardır.

Resmî Gazete daha önce Başbakanlık, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmakta idi. Bugün itibariyle Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında yayımlanmaktadır. Resmî Gazete “basılı olarak” ancak arşivlenmek amacıyla ve gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere yayımlanabilmektedir.

Daha önce “Cerîde-i Resmiyye” sonra “Resmî Cerîde” adıyla yayımlanmış olan gazete, 17 Aralık 1927 tarihli 763’üncü sayıdan itibaren “T.C. Resmî Gazete” adı altında günümüze kadar aynı isimle yayımını sürdürmektedir.

Sonuç olarak; “Dış Ticarete İlişkin Mevzuatı güncel olarak nasıl takip edebiliriz?” sorusunun cevabı; uygulanmakta olan mevzuat hakkında düne kadar yapılan düzenlemeler ve değişiklikler zaten elimizin altında, bilgisayarımızda, tabletimizde, iş yerimizde mevcut olduğu düşüncesinden hareketle güncel bilgileri edinmenin en kolay yolu günlük T.C. Resmi Gazete’yi takipten geçmektedir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir