Kur Korumalı Hesaplardan Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Sıfır

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Nispetinin Tespiti hakkında 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 22.03.2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar 23.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Böylece bu tarihten itibaren TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılacak kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak uygulanacak.

Yapılan değişikler (kırmızı yazılıdır) işlenmiş Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespitine İlişkin Kararına Ekli Karar’ın 1’inci maddesi;

Madde 1 – Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

a) Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,

b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,

c) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,

d) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde iki, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,

7) 14/1/1971 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka hesabından yapılan kambiyo satışları,

f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira serti-fikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1

g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira serti-fikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,

h) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5,

olarak uygulanır.” şeklini almıştır.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir